Planprogram for kulturminnplan ute på høring

Planprogram for kulturminnplan ute på høring

I februar 2018 gjorde kommunestyret i Bø følgende vedtak:
Bø kommune vedtar fremlagt planprogram for «Kulturminneplan for Bø kommune». Arbeidet igangsettes under forutsetning at Riksantikvaren bevilger 100 000 kroner til planarbeidet.

Bø kommune har mottatt tilsagn på tilskudd fra Riksantikvaren, og har kagt vedtatt forslag til «Planprogram for Kulturminneplan i Bø Kommune» ut på høring og til offentlig ettersyn. Planprogrammet skal fungere som en rettesnor i det videre arbeidet med kulturminneplanen og beskriver formålet med arbeidet, mulige avgrensninger, organisering av arbeidet samt plan for finansiering.

Planprogrammet er lagt ut på rådhuset, biblioteket og på kommunens nettsider. Planprogrammet sendes i tillegg ut til offentlige institusjoner, bygdelag, velforeninger, grendelag, kystlag, Bø næringsforening og Museum Nord.

Høringsutkastet for «Planprogram for kulturminneplan» kan lastes ned her:
Høringsutkast Plan for kulturminneplan Bø.pdf

Hvis du lurer på hva en kulturminneplan er, kan du lese mer om dette hos Riksantikvaren.

Frist for eventuelle uttalelser til planprogrammet er 7. juni. Merknader må fremsettes skriftlig til Bø kommune. Spørsmål kan rettes på e-post til kultur- og næringssjef Kine Anette Johnsen.